logo3.jpg

Social Media

ANBI instelling

Banner2

Beleidsplan

Doelstellingen

Evenals de voorafgaande jaren blijft de prioriteit liggen bij onze doelstellingen.


Missieverklaring

Stichting Glory Assembly  is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschapvan het verlossende evangelie van Jezus Christus.

Glory Assembly inspireert mensen en wekt een verlangen om hun potentieel optimaal te ontwikkelen met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid. SGA werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

 ission Statement

Passie voor God en Compassie for mensen
We zijn een interculturele gemeenschap metvolgelingen van Jezus Christus, die deel uitmaakt van Gods verlossingswerk in nederland.

 

Visie en Prioriteiten
Missionair werk in Nederland

- We werken samen met ons bestaande netwerk van organisaties

- We zijn een kerk voor alle mensen

- We stimuleren leden tot missionaire gemeentevorming

- Leden zijn betrokken bij een missionair/diaconaal/vrijwilligersinitiatief in de wijk

 Interculturele Gemeenschap
- We zijn een interculturele gemeente, eengemaakt door Jezus Christus.

- We bouwen gezamenlijk aan de christelijke cultuur binnen de gemeente

- We stimuleren interculturele betrokkenheid en communicatie onder leden

 - We integreren culturele diversiteit in de zondagse diensten

- We willen meer en diverse ministries zien opbloeien

 

Kinderen, jongeren en Discipelschap
- Aandacht voor ontwikkeling tot volwassen volgelingen van Jezus.

- Aandacht voor de groei van jonggelovigen

- We stimuleren een levensstijl van gebed onder leden

- Aanstellen van een staflid kinder- en jongerenwerk

 

Gemeenteopbouw
- We investeren in onze talenten en werken samen.

- Vormgeven van stafteam

- Aanstellen van staflid Secretariaat/Communicatie en aanbidding

- Aanmoedigen en toerusten van kerk en gemeenschap

Werving van gelden

Het beheer in de meest uitgebreide zin van de bezittingen en schulden van de gemeente wordt opgedragen aan het oudstenteam van de gemeente.

 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

- Giften en donaties

- Schenking en Collectes tijdens kerk diensten

 

Beheer en kosten

Het bestuur streeft ten aanzien van alle inkomsten en uitgaven volledige transparantie na.

Alle binnenkomende gelden worden besteed aan de doelen van de Stichting.

Besteding van middelen geschiedt slechts na overleg binnen het bestuur.

Tenminste twee bestuursleden hebben doorlopend inzicht in de rekening bij de ING Bank.

 

Het Bestuur van Stichting Glory Assembly

Het bestuur bestaat  uit de volgende personen:

·           Stephen S. Kaimondo, Roosendaal, Bestuur lid en Oprichter

·            Jaimie van de Bruggen, Steen Bergen, voorzitter

·            Abu Koroma, Breda, secretaris

·            Finda Macauley, Roosendaal, penningmeester

 

KvK nummer/Registered charity No. 20125255, RSIN ANBI: 816127657

© Copyright Stichting Glory Assembly

All rights reserved